Το Δεκέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το πακέτο κυκλικής οικονομίας με το χαρακτηριστικό τίτλο «Κλείσιμο του βρόγχου», το οποίο θέτει τους στόχους για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, την τόνωση της καινοτομίας στην ανακύκλωση, τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και τη δημιουργία κινήτρων για τη μεταβολή της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα περιλαμβάνει προτάσεις οδηγιών για τα απόβλητα, προκειμένου να προωθηθεί η μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία που θα αυξήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, θα προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Η κυκλική οικονομία προσφέρει μια ευκαιρία να  «εφεύρουμε» ξανά την οικονομία μας, καθιστώντας τη πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική. Αυτό θα αποφέρει οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες και τους πολίτες. Με αυτό το νέο σχέδιο και για να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική, η Επιτροπή εκτελεί φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση της χρήσης των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Αν επαναχρησιμοποιήσουμε και ανακυκλώσουμε και αν τα απόβλητα μιας βιομηχανίας γίνουν πρώτες ύλες μιας άλλης βιομηχανίας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην κυκλική οικονομία όπου εξαλείφονται τα απόβλητα και χρησιμοποιούνται οι πόροι με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.

Η κυκλική οικονομία επιτρέπει την ανάπτυξη ενός μοντέλου ανάπτυξης ικανό να δημιουργήσει μια νέα σχέση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, μια πραγματική αλλαγή στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών πολιτικών, βασισμένη στον κύκλο ζωής των προϊόντων και επικεντρωμένη στην ανάκτηση κάθε πολύτιμης πρώτης ύλης.

Αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις, το πρόγραμμα LIFE M3P (Πλατφόρμα Αντιστοίχισης Υλικών) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων, βασισμένο στον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση αυτών, χρησιμοποιώντας μια ειδικά σχεδιασμένη Πλατφόρμα Υλικών, υλοποιώντας πιλοτικά σχέδια και νέα προϊόντα.